Yhdistyksen säännöt

URHEILU- JA VAPAA-AIKATUKKULIIKKEET ry

1 § Yhdistyksen nimi on Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja sekä olla yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan levittämällä alaan käsitteleviä julkaisuja, toimeenpanemalla kursseja sekä yleisötilaisuuksia ja antamalla neuvoja jäsenilleen, tekemällä esityksiä ja aloitteita jäsenkunnalle tai virnaomaisille, antamalla lausuntoja yms. tavoilla.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä urheilu- ja vapaa-aika-alan tuotteiden tukkukauppaa tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin.

Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jolla on oikeus harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä hakemus. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja vuosimaksut. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hänet vapautetaan jäsenyydestä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä, ollen kuitenkin velvollinen suorittamaan siihen mennessä erääntyneet maksut yhdistykselle. Eroavalla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne veloitukset, jotka yhdistyksen kokous on jäsenille määrännyt, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

4 § Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6 - 15 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa ensimmäisen vuoden kuluttua arvan kautta kolmannes, samoin toisen vuoden kuluttua arvan kautta kolmannes ja sen jälkeen vuoroonsa kolmannes. Saman jäsenen piiristä voidaan valita hallitukseen kerrallaan vain yksi henkilö. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokous voidaan järjestää hallituksen puheenjohtajan kutsusta erityisestä syystä myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

5 § Hallitus edustaa yhdistystä ja valvoo sen ja sen jäsenten etuja. Hallitus ottaa toimiinsa toimitusjohtajan ja muut mahdolliset virkailijat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen.

6 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseensa huhti-toukokuussa ja syyskokoukseensa marras-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös;
5. esitetään tilintarkastuskertomus;
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle; sekä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot;
5. päätetään tilintarkastajien palkkioista;
6. vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut seuraavalle vuodelle;
7. vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle;
8. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle vuodelle;
9. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle;
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seuraavalle vuodelle;
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä; sekä
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus

Milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sellainen yhdistyslain mukaan on pidettävä, kutsuu hallitus kokoon ylimääräisen kokouksen.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoituksella yhdistyksen internet-sivuilla vähintään 10 päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on maaliskuun kuluessa esitettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

8 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään 14 päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa, ja päätökseen vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

9 § Jos yhdistys puretaan, on sen varat, sitten kun velat ja muut sitoumukset on maksettu ja selvitetty, viimeisen kokouksen päätöksen mukaan käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaan tarkoitukseen.

10 § Muuten noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.Siirry sivun alkuun